Program „Energia Dla Wsi”

„Energia dla wsi” jest kompleksowym programem, dzięki któremu zwiększy się dostępność oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

Inwestycja może wziąć udział w programie „Energia dla wsi”, jeśli nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres trwałości wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Dla kogo?

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników  w ramach programu „Energia Dla Wsi” może otrzymać wyłącznie płatnik podatku rolnego, mi.in. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki oraz osoby nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość dotacji

Budżet programu wynosi 1 miliard zł.

Formy dofinansowania:

1. pożyczka do 25 mln zł na danego beneficjenta

2. dotacja do 20 mln zł na danego beneficjenta

 

Instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe: pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Elektrownie wodne i biogazownie: dotacja – do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych.

Magazyny energiido 20% kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowo, maksymalny poziom dotacji może zostać zwiększony o: 20% – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy; 10% – w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Najważniejsze terminy

Pierwszy nabór rusza już 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia.
Okres realizacji programu to lata 2022-2030.

Ulga inwestycyjna – 25% w podatku rolnym

Dofinansowanie fotowoltaiki dla rolników to ulga inwestycyjna pozwala na odliczenie od podatku rolnego 25% kosztów poniesionych w wyniku zakupu i instalacji urządzeń służących ochronie środowiska, w tym produkcji odnawialnych źródeł energii. Analogicznie, jak ulga termomodernizacyjna obejmuje ona rozmaite koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników

Dofinansowanie dla rolników – kogo obejmuje?

Z odliczenia 25% kosztów od podatku może skorzystać wyłącznie płatnik podatku rolnego, mi.in. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki oraz osoby nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość ulgi dla rolników

Kwota, którą zgodnie z ustawą można odliczyć od podatku wynosi maksymalnie ¼ kwoty poniesionej w wyniku realizacji inwestycji. W ramach tej samej inwestycji ulga może być rozliczana w okresie do 15 lat. Niewykorzystana kwota ulgi inwestycyjnej przechodzi na następców podatnika. Warto pamiętać, że ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji, a jej podstawę rozliczenia stanowią faktury za zakup lub wykonaną usługę, na których będą widniały dane osoby, która zamierza skorzystać z ulgi. Dodatkowo, rolnicy będący płatnikami podatku VAT mogą go odliczyć w całości, co daje dodatkowe 23%.

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek