Fotowoltaika dla firm: instalacja fotowoltaiczna o mocy do 150 kWp – omówienie procesu inwestycyjnego

W erze rosnących kosztów energii fotowoltaika dla firm staje się kluczem do konkurencyjności dla przedsiębiorstw. Możliwość samodzielnego generowania energii pozwala firmom obniżać rachunki i zyskiwać przewagę rynkową. Inwestycja w panele słoneczne to nie tylko krok w stronę zrównoważonego rozwoju, ale również strategiczne posunięcie biznesowe. Dzięki taniej, własnej energii przedsiębiorstwa mogą zoptymalizować koszty, co oczywiście przekłada się na ceny oferowanych usług czy produktów.

Tekst ten powstał z myślą o przedsiębiorstwach, które rozważają inwestycję we własne źródło energii. W pierwszej kolejności omówimy ogólne korzyści płynące z posiadania własnej elektrowni w firmie, następnie przyjrzymy się dostępnym systemom rozliczenia i przeprowadzimy analizę rentowności na konkretnym przykładzie. W dalszej kolejności omówimy szereg zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym.

Fotowoltaika dla firm – dlaczego przedsiębiorcy decydują się na instalacje fotowoltaiczne?

W każdym przedsiębiorstwie, opłaty za energię elektryczną są znaczącym i regularnym wydatkiem. Dla przeciętnej firmy stanowią one około 20% ogólnych kosztów funkcjonowania firmy, choć w zależności od rodzaju działalności, ten odsetek może być jeszcze wyższy. Stawki za dostawę energii elektrycznej dla przedsiębiorstw znacząco różnią się od tych, które obowiązują indywidualnych konsumentów. Nadal odczuwamy wpływ zmian na arenie międzynarodowej, skutkujących gwałtownym wzrostom cen energii elektrycznej, co przełożyło się na wyniki finansowe przedsiębiorstw.

W próbie złagodzenia tego obciążenia, od 1 grudnia 2022 roku, ceny energii elektrycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz podmiotów o szczególnym znaczeniu zostały zamrożone. Pomimo tego, wyniki badania przeprowadzonego pod nazwą „Elektryczność 4.0. Tańsza, czystsza i bardziej stabilna energia dla polskich przedsiębiorstw w 2022 roku” wykazały, że dla niemal połowy (49%) polskich firm podwyżki cen energii elektrycznej w ostatnim roku były odczuwalne lub nawet bardzo dotkliwe.

W momencie publikacji artykułu nieznane są jeszcze stawki, jakie obowiązywać będą w 2024 roku. Prognozy Forum Energii przewidują, że ceny wzrosną do 1,40 zł/kWh z obecnego „zamrożonego” 1,24 zł/kWh w przypadku firm z sektora MiŚP, z kolei ceny za energię elektryczną dla największych przedsiębiorstw osiągną poziom nieco przekraczający złotówkę za kWh.

Fotowoltaika dla firm - ceny energii elektrycznej
Ceny energii elektrycznej w 2024 roku

Naturalną reakcją przedsiębiorców na wysokie ceny energii, jest inwestycja we własną elektrownię fotowoltaiczną – zwłaszcza w świetle najnowszych zmian legislacyjnych, obowiązujących od października 2023, które ułatwiają procedury administracyjne związane z grupą instalacji o mocy do 150 kWp.

Na jakie korzyści mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy inwestują w fotowoltaikę?

Podmioty, które dysponują własnym generatorem fotowoltaicznym, zyskują w oczywisty sposób poprzez obniżenie wydatków na energię elektryczną. W jaki dokładnie sposób zapewnia oszczędności fotowoltaika dla firm?

 • Autokonsumpcja, czyli zużycie energii w miejscu jej produkcji – energia zużyta w ten sposób jest praktycznie darmowa (oczywiście, pomijając koszt zakupu generatora). Nie wymaga uiszczenia opłat za energię, nie generuje również opłat przesyłowych, ani żadnych innych kosztów po stronie wytwórcy.
 • Redukcja kosztów opłaty mocowej – opłatę tę można nazwać opłatą za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. W roku 2023 wynosi 102,40 zł za każdą mWh energii pobranej w dni robocze od 7:00 do 21:59. Godziny pracy instalacji fotowoltaicznej pokrywają się z godzinami, w których naliczana jest ta opłata.
 •  Obniżenie rachunku za energię elektryczną – dzięki depozytowi prosumenckiemu w przypadku instalacji poniżej 50 kWp,lub zysk pochodzący ze sprzedaży energii w przypadku większej mocy zainstalowanej.

Coraz istotniejszą rolę odgrywają także potencjalne korzyści pozafinansowe – wartość wizerunkową oraz realny, pozytywny wpływ na środowisko. Z globalnych badań wynika, że inwestorzy, klienci i inni interesariusze coraz częściej oczekują od organizacji dostarczenia informacji dotyczących wielkości śladu węglowego.

Dofinansowanie do fotowoltaiki - sprawdź system dopłat do instalacji!

Fotowoltaika dla firm – rozliczanie instalacji dla biznesu

Sposób rozliczenia fotowoltaiki dla firm i wytworzony przez nią prąd, w dużej mierze uzależniony jest od mocy systemu. Pod tym kątem możemy wyróżnić 3 główne grupy instalacji.

 • mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW, przyłączone do sieci EE o napięciu niższym niż 110kV,
 • małe instalacje fotowoltaiczne o mocy 50 – 1 MW kW, przyłączane do sieci EE o napięciu znamionowym niższym niż 110kV,
 • duże instalacje fotowoltaiczne o mocy >1  MW, farmy PV.

Analizując dostępne sposoby rozliczenia, warto pamiętać, że bardzo często komercyjne instalacje fotowoltaiczne (zwłaszcza w przypadku bardziej energochłonnych przedsiębiorstw) charakteryzują się wysoką autokonsumpcją, a wolumen energii sprzedawanej do sieci jest marginalny. W takiej sytuacji zdecydowanie większe znaczenie ma cena zakupu energii, a nie cena jej sprzedaży.

W tym artykule skupimy się na tzw. instalacjach On – site, czyli takich, których głównym zadaniem jest wytwarzanie energii na potrzeby przedsiębiorstwa.

Sposób rozliczenia i kalkulacja opłacalności instalacji do 50 kWp

Fotowoltaika dla firm o mocy poniżej 50 kWp będzie rozliczana w ramach net-billingu. Ten system polega na odsprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci elektrycznej po cenach rynkowych (do lipca 2024 miesięcznych, później godzinowych). Środki uzyskane z tej sprzedaży mogą być wykorzystane na zakup energii czynnej w późniejszych okresach. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym artykule: Net-billing – nowy system rozliczania prosumentów.

Poniżej przedstawiamy kalkulację opartą na rzeczywistych danych pochodzących od średniej wielkości przedsiębiorstwa z Poznania, które zdecydowało się zrealizować we współpracy z SUNERGO system o mocy 40 kWp.

Analizowana firma rozlicza się z operatorem w taryfie C11 i zużywa około 5 500 kWh energii elektrycznej miesięcznie, co daje łącznie 65 000 kWh w skali roku. Dzięki zamrożeniu cen prądu koszt zakupu energii wynosi 1,24 zł netto za każdą pobraną kWh z sieci, przy czym 79 gr stanowi koszt zakupu energii, a 45 gr to opłaty dystrybucyjne.

Łatwo obliczyć, że bez instalacji fotowoltaicznej firma musiałaby ponieść koszty na poziomie 80 000 złotych w ciągu 12 miesięcy, co można przedstawić w ten sposób: 65 000 x 1,24 = 80 600,00 zł netto.

Aby przeciwdziałać wysokim kosztom funkcjonowania, przedsiębiorstwo uruchomiło własny generator fotowoltaiczny i dostosowało profil działalności do godzin o największym nasłonecznieniu. Najbardziej energochłonne procesy w firmie są uruchamiane około południa. Dzięki tym działaniom poziom samodzielnego zużycia energii (autokonsumpcji) w skali roku wynosi około 70% wolumenu produkcji.

Czy fotowoltaika dla firm gwarantuje oszczędność przedsiębiorcom? Sprawdź!
Fotowoltaika dla firm – poziom bezpośredniego zużycia i proces zasilania energią
Fotowoltaika dla firm a oszczędność na zakupie energii
Fotowoltaika dla firm – oszczędność w perspektywie 12. miesięcy

Jak wynika z powyższej tabeli – w ciągu 12 miesięcy, fotowoltaika dla firm przynosi oszczędność ok. 31 700 zł na zakupie energii dzięki autokonsumpcji.  Kolejne 4 300 złotych będzie mogła przeznaczyć na obniżenie kosztów związanych z zakupem energii czynnej. Łącznie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy oszczędność wynosi 36 104 zł netto. Koszt zakupu generatora wyniósł ok. 130 000 zł netto.

Sposób rozliczenia i kalkulacja opłacalności powyżej 50 kWp

Nieco inaczej wygląda rozliczenie w przypadku firm, które zainwestują w rozwiązania fotowoltaiczne o mocy przewyższającej 50 kWp. Podmioty, które inwestują w tzw. małe instalacje fotowoltaiczne zyskują status wytwórcy energii i mają do dyspozycji szereg rozwiązań rozliczeniowych.  Najprostszym do wyjaśnienia jest sprzedaż wyprodukowanej energii do tzw. sprzedawcy zobowiązanego, który ma obowiązek odkupić energię po średniej cenie rynkowej z poprzedniego kwartału. W II kwartale 2023 było to 751,44 zł / mWh. Aktualne ceny publikowane są na stronie Urzędu Regulacji Energatyk, dostępnej pod adresem:

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7852,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-roczna-i-kwa.html

Kolejnym dostępnym rozwiązaniem są Umowy PPA – Sprzedaż może odbywać się na podstawie umowy typu PPA (Power Purchase Agreement). Takie umowy – oparte w dużej mierze o zasady wolnorynkowe – zawierane są indywidualnie, między wytwórcą energii a jej odbiorcą (np. zakładem produkcyjnym zlokalizowanym w sąsiedztwie instalacji).

Innym sposobem zarabiania na wytwarzanej energii jest udział w aukcjach OZE. Na czym polega ten system?  W organizowanych przez państwo aukcjach OZE wyłaniane są te podmioty, które przedstawiły najkorzystniejsze cenowo oferty. Zwycięzca aukcji otrzymuje wsparcie w postaci gwarantowanej na okres 15 lat dopłaty do ceny sprzedaży energii. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Aukcje OZE – czym są i jak można zabrać w nich udział?

Wybór konkretnej formy rozliczenia i jej opłacalność będą zależne od specyfiki działalności firmy. Dostępne opcje zostawiają dość szerokie pole manewru, pozwalając na elastyczne dostosowane strategii energetycznej do sytuacji przedsiębiorstwa. Co do zasady energia sprzedawana przez wytwórców energii rozliczana jest na zasadach zbliżonych do rynkowych – energia sprzedawana jest podmiotom, które zdecydują się ją zakupić po ustalonej stawce, na podstawie zawartej pomiędzy uczestnikami transakcji umowy.

Coraz częściej przedsiębiorstwa decydują się na zakup energii na tzw. rynku SPOT. Jest to rynek dnia następnego, gdzie zakup energii następuje po hurtowych cenach aktualnie notowanych na Towarowej Giełdzie Energii. Podobnie jak ceny akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych, ceny energii na rynku SPOT podlegają wahaniom, ale w zasadzie rosną w godzinach o najwyższym zapotrzebowaniu i spadają, gdy zapotrzebowanie na energię jest niższe. Rozliczenie transakcji na tym rynku odbywa się w sposób godzinowy, a suma tych wartości jest prezentowana na miesięcznej fakturze.

Koszt instalacji o mocy 150 kWp jest zależny od bardzo wielu czynników (zastosowany system montażowy, odległość od punktu przyłączenia, jakość zastosowanych komponentów, niezbędne czynności administracyjne) i waha się od 400 000 – 700 000 zł netto. Okres zwrotu takiej inwestycji wynosi od 5 do 10 lat.

Jak przebiega proces inwestycyjny?

W tej części skupimy się na omówieniu szeregu czynności składających się na proces realizacji firmowej instalacji fotowoltaicznej. Co do zasady, im większy generator, tym bardziej skomplikowany proces inwestycyjny. W zdecydowanej większości scenariuszy, pierwszym krokiem na drodze do niezależności energetycznej będzie inwestycja w mikroinstalację – czyli taki generator, którego łączna moc zainstalowana nie przekracza 50 kWp.

Część koncepcyjna – opracowanie koncepcji generatora

Najpierw oczywiście należy opracować koncepcję systemu. Taka koncepcja opracowana zostaje przez firmę wykonawczą w toku rozmów z przedstawicielami inwestora, na podstawie wizji lokalnej, oraz informacji na temat:

 • zapotrzebowania energetycznego budynku – absolutne minimum, to informacja o rocznym zużyciu obiektu, ale wskazane jest uzyskanie profilu zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa, dzięki któremu projektant będzie mógł dopasować układ systemu do godzin poboru energii
 • istniejącej i planowanej infrastruktury elektroenergetycznej przedsiębiorstwa –  niezależnie od mocy montowanego systemu należy przeanalizować stan techniczny instalacji elektrycznej pod kątem możliwości realizacji inwestycji i ewentualnych zmian lub niezbędnych modernizacji. Jeśli w przyszłości planowana będzie dalsza rozbudowa instalacji – warto to wziąć pod uwagę już na tym etapie. Nie wszystkie popularne w Polsce inwertery są kompatybilne z wymogami jakie postawi przed nami operator po zwiększeniu mocy naszej instalacji.
 • planowanej lokalizacji poszczególnych elementów systemu, dostępnej przestrzeni montażowej – ilość dostępnego miejsca w oczywisty sposób zdeterminuje maksymalną moc i układ generatora. W przypadku instalacji dachowych, należy zwrócić uwagę na stan poszycia dachowego.  Warto też przeprowadzić analizę nośności dachu, uwzględniającą dodatkowe obciążenia konstrukcji dachu spowodowane zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej.

Dobrze przygotowana koncepcja powinna uwzględniać także inne czynniki, które mogą w znacząco wpłynąć na ostateczny kształt systemu:

 • moc przyłączeniową punktu poboru energii –  należy zwrócić uwagę na moc przyłączeniową punktu poboru energii, ponieważ moc mikroinstalacji nie może przekraczać mocy przyłączeniowej obiektu. W wielu przypadkach obiektów, w których rozważa się montaż instalacji o mocy 50 kWp, dysponuje przyłączem o mocy 40 kW. W takich sytuacjach konieczne byłoby rozbudowanie przyłącza, jednak często nie jest to opłacalne, ze względu na znaczący wzrost opłat stałych.
 • ewentualne obiekty zacieniające – wpływ zacienienia na panele fotowoltaiczne jest powszechnie znany. Warto dokładnie przeanalizować układ modułów i rozważyć potencjalne zastosowanie optymalizatorów, aby zminimalizować negatywne skutki zacienienia

Pełna koncepcja obejmuje propozycję optymalnego rozkładu modułówsugerowanej mocy generatorarodzaju i marce zastosowanych komponentów. Umożliwia inwestorowi poznanie szacunkowej rocznej produkcji instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem poziomu autokonsumpcji i ilości energii, która oddana zostanie do sieci, a w zestawieniu z szacowaną ceną realizacji – pozwoli na przeprowadzenie analizy rentowności przedsięwzięcia.

 Część budowlano – wykonawcza

Część wykonawczo budowlana inwestycji zazwyczaj nie przekracza 14 dni. Poza montażem zgodnym z zaleceniami producentów niezwykle istotne jest wykonanie pomiarów na zakończenie prac.

Testy powinny objąć wszystkie obwody prądu zmiennego (AC) zgodnie z wymaganiami normy IEC 60364-6. Te testy obejmują m.in. pomiar ciągłości przewodów, pomiar rezystancji izolacji, pomiar impedancji pętli zwarcia oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Wymagane jest także dokonanie pomiarów sprawdzających szereg parametrów instalacji, takich jak napięcie obwodu otwartego łańcuchów modułów, prąd podczas pracy falownika, prąd zwarcia łańcuchów modułów, pomiar rezystancji izolacji oraz test poprawności biegunowości.

Oczywiście koniecznie należy przeprowadzić próbę funkcjonalności całej instalacji po zakończeniu prac.

Część administracyjna po realizacji

Mikroinstalacja nie wymaga uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej ani rejestracji w rejestrze wytwórców energii w małych instalacjach, które jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Cały proces związany z realizacją inwestycji nie jest zbyt złożony, a wszelkie formalności są minimalne.

Przyłączenie mikroinstalacji do sieci odbywa się w trybie zgłoszenia. Wymagana jest także konsultacja projektu instalacji z rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Warto zaznaczyć, że szczegółowe wymagania odnośnie projektu nie są określone przez ustawodawcę, nie jest to bowiem projekt budowlany. Na zakończenie, konieczne jest również zgłoszenie instalacji do odpowiedniej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Inwestowanie w generator o mocy poniżej 50 kWp zalecimy nawet tym firmom, które zużywają znaczną ilość energii elektrycznej, często przekraczającą 500 MWh rocznie. Dlaczego sugerujemy podejście etapowe? Pozwala zamawiającemu na ocenę kompetencji wykonawcy i daje czas na rzeczywistą ocenę opłacalności inwestycji  bez angażowania relatywnie dużych środków finansowych.

ZOBACZ FILM Z REALIZACJI – https://www.youtube.com/watch?v=RRxAF38qSUo

Część klientów zakończy współpracę w tym momencie, zadowalając się szybkim zwrotem inwestycji, i nie decydując się na dalszą rozbudowę elektrowni.  Dla pozostałych firm realizacja generatora o mocy do 50 kWp będzie dopiero pierwszym przystankiem w drodze do niskoemisyjnej produkcji taniej produkcji energii na większą skalę.

Fotowoltaika dla firm a instalacje o mocy powyżej 50 kWp

Aby wybudować lub rozbudować instalację fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kW, należy:

 1. Opracować koncepcję generatora;
 2. łożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia;
 3. Uzyskać warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej;
 4. Sporządzić projekt budowlany i uzyskać pozwolenie na budowę (nie dotyczy instalacji do 150kWp);
 5. Uzgodnić dokumentację wykonawczą, oraz wymogi operatora odnośnie telemechanki i automatyki);
 6. Zawrzeć umowę o przyłączenie;
 7. Zrealizować umowę o przyłączenie – w tym wybudować małą instalację fotowoltaiczną;
 8. Wpisać małą instalację do Rejestru Małych Wytwórców prowadzonych przez Urząd Regulacji Energetyki;

Opracowanie koncepcji generatora

Podobnie jak w przypadku mikroinstalacji, proces inwestycyjny należy rozpocząć od opracowania koncepcji systemu. Różnica w przypadku generatorów większej mocy polega na tym, że z racji na rozciągnięcie procesu inwestycyjnego w czasie oraz dodatkowe wymogi jakie może nałożyć operator, pierwotna koncepcja z dużym prawdopodobieństwem ulegnie zmianom w toku realizacji.

Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia

Przed złożeniem wniosku o określenie warunków niezbędne będzie uzyskanie kopii Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu inwestycji. Z planu powinno wynikać jednoznacznie, że lokalizacja danego typu źródła jest dopuszczalna na danym obszarze. Jeżeli taki Plan Zagospodarowania  nie powstał, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na planowaną inwestycję. Wydanie decyzji o warunkach przyłączenia może zająć nawet 150 dni, warto więc odpowiednio wcześniej przygotować i złożyć wniosek.

Warto pamiętać, że jeśli wniosek dotyczy przyłączenia do sieci średniego lub wysokiego napięcia, należy wpłacić operatorowi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zaliczka wynosi 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia. Dysponując informacjami zawartymi w pozwoleniach, decyzjach i warunkach, można przystąpić do procesu projektowania instalacji.

Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

Warunki przyłączenia to dokument, w którym operator określa wymagania techniczne, które należy spełnić, aby  przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej. Istnieje możliwość, że operator odmówi przyłączenia kolejnych źródeł wytwórczych, lub pozwoli przyłączyć moc mniejszą niż wnioskowana. W takiej sytuacji, po otrzymaniu decyzji odmownej, istnieje możliwość zadeklarowania, że nasz generator będzie funkcjonował w trybie tzw. „zeroeksportu”. Oznacza to, że instalacja zostanie zaprogramowana tak, aby nie mieć możliwości oddania nadwyżek energii do sieci. Dzięki analizie profilu zużycia energii firma wykonawcza ma możliwość oszacowania, jak zastosowanie tego rozwiązania wpłynie na rentowność przedsięwzięcia.

Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę

Przed rozpoczęciem właściwej realizacji inwestycji niezbędne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń i decyzji organów administracyjnych.  Od dnia 1 października 2023 r. wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 150 kW, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Również rozbudowa instalacji, jeśli po rozbudowie instalacja nie przekroczy mocy 150 kW, nie nakłada na inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Niestety, wbrew spekulacjom i błędnym informacjom jakie można znaleźć w internecie, ułatwienie wynikające z wyłączenia wyżej wymienionych instalacji z obowiązku sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia, nie oznacza, że zmienia się definicja samej mikroinstalacji. Oznacza to, że realizacja każdej instalacji powyżej 50 kWp (dotyczy to tak rozbudowy, jak i wykonania zupełnie nowej instalacji), będzie wiązała się z koniecznością uzyskania tzw. Warunków przyłączenia. Szczegóły tego procesu reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.). 

Zezwolenie można otrzymać w urzędzie miasta lub gminy, na terenie której ma być przeprowadzona inwestycja, na podstawie złożonego wniosku do właściwego organu. Wniosek ten powinien zawierać informacje dotyczące lokalizacji, celu i charakteru planowanej inwestycji, projektu budowlanego oraz wszelkiej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.

Warto zaznaczyć, że przepisy prawa budowlanego przewidują, że w niektórych przypadkach do wniosku o uzyskanie takiego pozwolenia trzeba dołączyć dodatkowe dokumenty. Konkretny zakres tych dokumentów zależy od lokalizacji i rodzaju planowanej inwestycji. Na tym etapie projektant powinien zadbać również o uzgodnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z właściwym rzeczoznawcą.

Uzgodnienie dokumentacji wykonawczej, uwzględnienie wymogów operatora odnośnie telemechanki i automatyki).

W kontekście fotowoltaiki, telemechanika odnosi się do zastosowania systemów zdalnego monitorowania i kontroli w instalacjach fotowoltaicznych. Telemechanika w przypadku małych instalacji fotowoltaicznych umożliwia operatorom sieci dystrybucyjnych zdalne monitorowanie i zarządzanie nimi. Warto zwrócić uwagę, że dokładne wymogi odnośnie telemechaniki i automatyki znane są dopiero po uzyskaniu warunków przyłączenia. Rzeczywisty koszt implementacji tych rozwiązań jest trudny do oszacowania na początkowym etapie inwestycji. W przypadku instalacji o mocy 150 kWp dodatkowe nakłady związane z tym obszarem może wynieść nawet 100 000 złotych.

Zawracie umowy o przyłączenie

Projekt umowy o przyłączenie otrzymywany jest wraz z warunkami przyłączeniowymi. Właściciel instalacji ma na jej podpisanie 60 dni, a przekroczenie tego terminu wiąże się z koniecznością ponownego wnioskowania o zawarcie umowy przyłączenia.

Realizacja umowy o przyłączenie – w tym budowa małej instalacji fotowoltaicznej

Czas realizacji będzie różnić się w zależności od mocy generatora. W przypadku mniejszych realizacji będzie to kilka lub kilkanaście dni, w przypadku bardziej skomplikowanych projektów, wybudowanie instalacji może zająć nawet kilka tygodni. Zakończenie prac wymaga przeprowadzenia tzw. Odbiorów – instalacja poddawana jest poddawana testom, sprawdzana jest zgodność z kodeksami sieci NC RfG.

Wpis do Rejestru Małych Wytwórców prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki.

Na właścicielu małej instalacji leży obowiązek wpisu do rejestru wytwórców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji i raz na pół roku złożenie odpowiedniego sprawozdania.

W przypadku dużej instalacji fotowoltaicznej Inwestor zobowiązany jest do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Fotowoltaika dla firm – podsumowanie

Dla wielu firm inwestycja w fotowoltaikę stanowi kluczowy krok w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej. W miarę jak świadomość zarówno inwestorów, jak i wykonawców systemów fotowoltaicznych rośnie, coraz więcej firm rozważa inwestycje w tę technologię. Jest to nie tylko krok w kierunku ochrony środowiska, ale także opłacalna decyzja ekonomiczna.

Oszczędności na rachunkach za energię, dostepne odnawialne źrodła energii oraz możliwość monitorowania zużycia energii to tylko niektóre z korzyści, które zapewnia fotowoltaika dla firm. Dodatkowo, uproszczenie przepisów i procedur oraz rosnąca dostępność technologii fotowoltaicznych sprawiają, że inwestycje te stają się bardziej atrakcyjne.

Sukces projektu fotowoltaicznego firmy zależy od dokładnej analizy jej potrzeb, dostosowania się do lokalnych regulacji i przepisów, a także od świadomego podejścia do kwestii technicznych. Firmy, które podjęły to wyzwanie, nie tylko osiągają korzyści finansowe, ale także aktywnie uczestniczą w tworzeniu bardziej ekologicznej przyszłości.

Przeczytaj również: Fotowoltaika dla rolnika – czy warto? Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników

Przeczytaj również

Instalacje off-grid czy on-grid? Którą opcję wybrać?

Systemy on-grid oraz off-grid to dwa podstawowe rodzaje instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika on(...)

Koszt instalacji fotowoltaicznej: ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej jest złożony i obejmuje wiele podzespołów. Zakup paneli stanowi(...)

Net-billing a net-metering – czy rozliczenie net-billing opłaca się bardziej niż net-metering?

Przeglądając wiadomości na temat fotowoltaiki, bardzo często można natrafić na zagadnienie, ja(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek